1wins.com.ng
LatestPromoting Women’s Innovation and Creativity in the MarketWorkshops in STRUMICA

Girls from Strumica Crocheting beautiful baskets

Четврта работилница и веќе корпите се спремни за пазар! Нашата мотивација е до небо додека се подготвуваме за следната рунда производи. Да го продолжиме моментумот и да ја претвориме нашата креативност во уште поневеројатни креации во претстојните работилници!
Под менторство Ivana Angova, MAMA love crochetна се во тек работлниците „ Со плетење до сопствен бизнис “ , дел од проектот „Промоција на Женската креативност и иновација на пазарот“ поддржано од Slovenian Embassy Skopje/Амбасада на Република Словенија, а во имлементација на Dobredojde Macedonia Welcome Centre.

Fourth workshop and already the baskets are ready for the market! Our motivation is sky-high as we prepare for the next round of products. Let’s continue the momentum and turn our creativity into more amazing creations in the upcoming workshops!
Under the mentorship of Ivana Angova, MAMA Love Crochet is running workshops “With knitting to own business”, part of the project “Promotion of Women’s Creativity and Innovation in the Market” supported by the Slovenian Embassy Skopje/Embassy of the Republic of Slovenia, and implemented by Dobredojde Macedonia Welcome Centre.